Al Sherman_Public Hearing_Muyi wa Kale_Minutes_27.03.2018